Barnevern

Har du/dere kommet i en situasjon hvor barnevernet er involvert og det for eksempel er snakk om akuttplassering av barnet ditt? Da kan vi hjelpe deg/dere med å ivareta deres interesser. Vi kan hjelpe med å tenke klart selv om situasjonen er svært emosjonell og traumatisk.

I Norge har det offentlige et ansvar for å se til at barn og unge har vokser opp under gode oppvekstvilkår. Det fremgår av formåls paragrafen i barnevernloven at lovens formål er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid,
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Det er barnevernets oppgave å iverksette og gjennomføre tiltak i familier hvor barna ikke lever under tilfredstillende forhold. Barnevernets involvering i en familie vil alltid være belastende for både voksne og barn i familien det gjelder. Graden av belastning kan være betinget av hvilke tiltak som iverksettes.

Barnevernets handlingsalternativer reguleres av lov om barneverntjenester kap. 4. Når det foretas en vurdering av om det skal iverksettes tiltak eller om barnet skal tas ut av hjemme vurderes dette ut fra et perspektiv om hva som er det beste for barnet.

For det første kan det iverksettes hjelpetiltak jf. § 4-4. Hjelpetiltakene gjennomføres uten at barnet flyttes fra foreldrene.

Videre fremgår det av § 4-4 at barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.

I noen tilfeller kan barnevernet flytte barnet ut av hjemmet. Dette følger av   § 4-6 i barnevernloven, hvor det fremgår:

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Foto av Caroline Kirkhus