Nav / stønadsaker

Dersom du på grunn av sykdom eller skade, mister inntektsevnen helt eller delvis kan du ha krav på ytelser fra NAV. Det er ikke alltid slik NAV har samme syn på saken, eller at saken behandles riktig etter gjeldende rett.

Vår erfaring er at informasjonen som gis ofte er mangelfull og ikke i henhold til den veiledningsplikt NAV har etter forvaltningsrettslige regler. Dette vanskeliggjør prosessen for brukeren og i ytterste konsekvens kan det føre til at ingen ytelse eller feil ytelse gis.

Vi kan bistå deg i forbindelse med

– klagebehandling

– anke til trygderetten

– domstolsbehandling