Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er advokatbistand som helt eller delvis blir dekket av det offentlige.

Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel. Fri rettshjelp kan gis i familiesaker, klagesaker til NAV, erstatning for personskade, søknad om voldsoffererstatning, utkastelse fra bolig og oppsigelse av leieforhold.

Fri rettshjelp utenfor rettegang gis som regel som fritt rettsråd. Også saker for forliksrådet, lensmannsskjønn og voldgiftssaker anses også som sak utenfor rettegang.

Det følger av rettshjelpsloven § 14, 1. ledd at rettsråd omfatter nødvendig juridisk bistand til advokat i forbindelse med et konkret problem, herunder råd og veiledning i rettslige spørsmål, informasjon om rettsregler samt rettslig bistand overfor offentlige myndigheter og private.

Vilkårene for å få fri rettshjelp er at du som enslig ikke har en inntekt over 246 000. Er du gift, samboer eller lignende kan ikke den samlede inntekten overstige 369 000. Dersom du har formue kan ikke denne overstige 100 000.

Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller dispensere fra inntekts- og formuesgrensen.

I noen saker kan en få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Dette er saker som gjelder: Utlendingssaker, Barnevernsaker som går for Fylkesnemda, i saker for kontrollkommisjonen for psykisk helsevern, saker om militærnekting, tvangsekteskap, voldsoffererstatning – hvor voldsoffer krever erstatning av gjerningsmannen, i saker om erstatning for straffeforfølgning og i saker hvor det gjelder melding til politiet om menneskehandel.

Enkelte forsikringer har egen rettshjelpsdekning. Hva som dekkes fremgår av forsikringsvilkårene. Forsikringen dekker utgifter til advokat dersom du er part i en tvist. Innehaveren av forsikringen må påregne en egenandel. Denne type forsikring er gjerne en del av din vanlige forsikring på innbo, hus eller leilighet. Også andre forsikringer som for eksempel reiseforsikringen kan inneholde rettshjelpsforsikring men med et begrenset innhold.

Rettshjelpskalkulator.